Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin rekrutacji

 

Zasady rekrutacji -  wersja do pobrania pdf

ZASADY REKRUTACJI

do I klasy NLO  SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ  w SPALE

na rok szkolny 2022/23

 

§ 1

Kandydaci do szkoły przyjmowani będą w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. oraz Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, a także kryteria wyznaczone przez organ założycielski, PZPS dla kandydatów do NLO SMS PZPS w Spale.

 

§2

O przyjęcie do klasy pierwszej NLO SMS PZPS w Spale mogą ubiegać się absolwenci klas ósmych szkoły podstawowej.

 

§3

 1. Kandydaci do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej powinni przedłożyć następujące

                     dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 4 fotografie,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do szkoły  mistrzostwa                   sportowego  oraz książeczka sportowo – lekarska zawodnika,                           

- karta zdrowia, bilans zdrowia,

- ewentualne zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023

( do pobrania na stronie szkoły - www.smsspala.pl )

 

 od 28 kwietnia do 15 czerwca 2022 r. do godz.15.00

 

 1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej MTSF :

 

Podczas OTNO w Spale – 31 maja - 2 czerwca 2022 r. – dokładny termin ustali

                Dyrektor Główny Szkoły  i Trenerzy Główni ds. piłki siatkowej i siatkówki plażowej;

                Podczas OTNO - 2 czerwca 2022 r. - Podanie do wiadomości przez Dyrektora Głównego Szkoły  

                i  Trenera Głównego Szkoły listy osób  rekomendowanych do przyjęcia w poczet uczniów

                NLO SMS PZPS w Spale.

 

Postępowanie uzupełniające:  od 10 czerwca  do 30 czerwca 2022 r.  – konsultacja grupowa ustalona i podana do wiadomości przez Dyrektora Głównego Szkoły  i Trenerów Głównych Szkoły.

 

 1. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 

od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00

 

 1. Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

19 lipca  2022 r.

 

 1. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty, a także innych zaświadczeń (o ile nie zostały złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji):

 

od 19 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00

 

 1. Informacja o kandydatach przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdoNLO SMS PZPS w Spale:

 

lista ostateczna  - 25 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

 1. Informacja o kandydatach przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do NLO SMS PZPS w Spale:

               lista ostateczna  - 17 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00.

 

§4

O kolejności na listach kandydatów i przyjęciu do klasy pierwszej  NLO SMS PZPS w Spale decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata  w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

§5

Proces  wyłaniania kandydatów do pierwszej klasy NLO SMS PZPS w Spale rozpoczyna się w roku poprzedzającym i składa się z kilku etapów :

RTNO 2022 – Regionalne Turnieje Nadziei Olimpijskich 2022 :

Chłopcy/dziewczęta rocznik 2007 i mł. - termin: maj 2022

OTNO 2022 – Ogólnopolski Turniej Nadziei Olimpijskich 2022 :  

COS Spała: chłopcy rocznik 2007i mł.  - termin: maj/czerwiec  2022

COS Szczyrk: dziewczęta rocznik 2007 i mł.  - termin: maj 2022

-  Etap pierwszy : coroczny Turniej Nadziei  Olimpijskich

-  Etap drugi : zgrupowanie  dla  zawodników wyselekcjonowanych podczas OTNO i badania lekarskie

-  Etap trzeci :  konsultacja naborowa dla wstępnie wytypowanych  kandydatów

 

§6

ZASADY REKRUTACJI do NLO  SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ   W  SPALE

           

 1. W rekrutacji do NLO SMS PZPS w Spale przyjmuje się następujące kryteria:
 2. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 3. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematykioraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( geografia i język angielski ) ustalonych jako brane                  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ;
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 5. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 6. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.
 7. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: wynik przedstawiony w procentach z:
 8. języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35
 9. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 10. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( geografia i język angielski ):
 11. za oceny wyrażone w stopniu:
 12. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 13. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 14. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 15. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 16. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 17. Za świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 18. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie

ukończenia szkoły:

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim

organizowanym przez kuratorów oświaty :

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub

ogólnopolskim organizowanym przez kuratora oświaty:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 3 punkty;

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim :

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 3 punkty,

-  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 2 punkty;

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 5, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie

osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru z

przedmiotów o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 1. a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 30 punktów,

- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

- dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

- dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

- dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

 1. b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których

mowa w art.44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

- dobrym – przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty

 1. BILANS PUNKTÓW:

- za trzy egzaminy ośmioklasisty – maksimum 100 punktów

- za cztery przedmioty ze świadectwa – maksimum 72 punkty

- za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów

- za szczególne osiągnięcia – maksimum 18 punktów

- za aktywność społeczną – 3 punkty

RAZEM 200 PUNKTÓW

 1. Z uwagi na cele i zadania szkoły wyznaczone przez organ założycielski, do sumy punktów uzyskanych na podstawie powyżej określonych zasad przeliczania, dolicza się dodatkowo punkty uzyskane przez kandydata do SMS PZPS na podstawie następujących kryteriów:

-      ocena umiejętności technicznych/piłka siatkowa/- maksymalnie                - 150 pkt.

-      wyniki testów motorycznych                                                                        - 100 pkt.

-      ocena warunków fizycznych                                                                        - 100 pkt.

-       predyspozycje psychologiczne                                                                   -   50 pkt.

RAZEM 400 PUNKTÓW

 

Warunkiem niezbędnym przyjęcia kandydata do klasy I jest także uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej !!!

 

§7

       W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną w skład której wchodzą:

 

-   Dyrektor SMS Spała                                                           - przewodniczący

-   Dyrektor Pionu Szkolenia PZPS                                         - członek

-   Trener Główny SMS Spała                                                 - członek

-   Trener Główny siatkówki plażowej SMS Spała                  - członek

-   Lekarz SMS Spała                                                              - członek

-   Psycholog SMS Spała                                                        - członek

 

                                                                                                                        Dyrektor NLO SMS PZPS w Spale