Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin rekrutacji

 

Zasady rekrutacji -  wersja do pobrania pdf

ZASADY REKRUTACJI
do I klasy NLO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ w SPALE na rok szkolny 2021/22

 

§1


Kandydaci do szkoły przyjmowani będą w wyniku postępowania rekrutacyjnego
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzenie
nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów
na rok szkolny 2021/2022 , a także kryteria wyznaczone przez organ założycielski,
PZPS dla kandydatów do NLO SMS PZPS w Spale.

§2


O przyjęcie do klasy pierwszej NLO SMS PZPS w Spale mogą ubiegać się absolwenci klas ósmych szkoły podstawowej.

§3


1. Kandydaci do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej powinni przedłożyć następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły,
- 3 fotografie,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do szkoły mistrzostwa sportowego,
- karta zdrowia, bilans zdrowia
- ewentualne zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021/2022 (do pobrania na stronie szkoły- www.smsspala.pl)

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz.15.00 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej MTSF :

czerwiec 2021 r. – termin ustali dyrektor Szkoły i trener Główny Szkoły

Postępowanie uzupełniające: od 21 czerwca do 2 lipca – ustalone indywidualnie z dyrektorem Szkoły i trenerem Głównym Szkoły

4. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00
5. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

22 lipca 2021r.

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
a także innych zaświadczeń (o ile nie zostały złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji):

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00
7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do NLO SMS PZPS w Spale:

lista ostateczna - 2 sierpnia 2021r. do godz. 14:00.

§4


O kolejności na listach kandydatów i przyjęciu do klasy pierwszej NLO SMS PZPS w Spale decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

§5


Proces wyłaniania kandydatów do pierwszej klasy NLO SMS PZPS w Spale rozpoczyna się w roku poprzedzającym i składa się z kilku etapów :

RTNO 2021 – Regionalne Turnieje Nadziei Olimpijskich 2021 : Chłopcy/dziewczęta rocznik 2006 termin: maj 2021

OTNO 2021 – Ogólnopolski Turniej Nadziei Olimpijskich 2021 :
COS Spała: chłopcy rocznik 2006 termin: maj/czerwiec 2021 COS Szczyrk: dziewczęta rocznik 2006 termin: maj 2021

OTT - S.O.S. 2021 – Ogólnopolski Turniej Talentów S.O.S. 2021

- Etap pierwszy : coroczny Turniej Nadziei Olimpijskich
- Etap drugi : zgrupowanie w Spale dla 32 zawodników wyselekcjonowanych podczas OTNO - Etap trzeci : konsultacja naborowa dla wstępnie wytypowanych kandydatów

 

§6


ZASADY REKRUTACJI do NLO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SPALE

1. W rekrutacji do NLO SMS PZPS w Spale przyjmuje się następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( geografia i język angielski ) ustalonych jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ;
c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.
2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: wynik przedstawiony w procentach z:
a. języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35
b. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
3. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( geografia i język angielski ):
a. za oceny wyrażone w stopniu:
b. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
c. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
d. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
e. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
f. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
4. Za świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie
ukończenia szkoły:
a. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
d. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 5, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7. W przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
8. Warunkiem otrzymania przez kandydata punktów za osiągnięcia jest wpisanie ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły, którą ukończył kandydat.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty,
a. stosuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- celującym – przyznaje się po 35 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, - dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów.

b. stosuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty z języka obcego nowożytnego, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- celujący – przyznaje się 30 punktów,
- bardzo dobry – przyznaje się 25 punktów,
- dobry – przyznaje się 20 punktów,
- dostateczny – przyznaje się 10 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

10. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.10.

11. BILANS PUNKTÓW:
- za trzy egzaminy ośmioklasisty – maksimum 100 punktów
- za cztery przedmioty ze świadectwa – maksimum 72 punkty - za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów
- za szczególne osiągnięcia – maksimum 18 punktów
- za aktywność społeczną – 3 punkty
RAZEM 200 PUNKTÓW

12. Z uwagi na cele i zadania szkoły wyznaczone przez organ założycielski, do sumy punktów uzyskanych na podstawie powyżej określonych zasad przeliczania, dolicza się dodatkowo punkty uzyskane przez kandydata do SMS PZPS na podstawie następujących kryteriów:

-  ocena umiejętności technicznych/piłka siatkowa/- maksymalnie           - 150 pkt.

-  wyniki testów motorycznych                                                                   - 100 pkt.               

-  ocena warunków fizycznych                                                                   - 100 pkt.

-  predyspozycje psychologiczne                                                               - 50 pkt.

RAZEM 400 PUNKTÓW

Warunkiem niezbędnym przyjęcia kandydata do klasy I jest także uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej !!!

§7


1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną w skład której wchodzą:

-  Dyrektor SMS Spała                                                              - przewodniczący

-  Dyrektor Pionu Sportu i Szkolenia PZPS                               - członek

-  Trener Główny SMS Spała                                                     - członek

-  Trener siatkówki plażowej SMS Spała, wicedyrektor             - członek

-  Lekarz SMS Spała                                                                 - członek

-  Psycholog SMS Spała                                                           - członek

Dyrektor NLO SMS PZPS w Spale