Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

                                   Polityka RODO                                     

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym

Szkole Mistrzostwa Sportowego

Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale

Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO zamieszczamy na stronie szkoły następujące informacje.

 1. Administratorem Państwa – (uczniów/rodziców, uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów, pracowników i kontrahentów ) danych osobowych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego  Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz ;
 2. Administrator wyznaczył osobę, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail smsspala@pzps.pl, tel. 44 7101582. Z upoważnioną osobą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów, pracowników i kontrahentów ) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
 4. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
 7. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 8. Uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom/pracownikom i kontrahentom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

                                   Dokumentacja przetwarzania danych osobowych                                    

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym

Szkole Mistrzostwa Sportowego

Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale

Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym  Szkoła Mistrzostwa Sportowego  Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale .

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Polityki ochrony danych osobowych w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego  Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale , jest Dyrektor NLO SMS PZPS . 

Dyrektor  jest także odpowiedzialny za monitorowanie Polityki i nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych.

Dyrektor wyznaczył osobę  do zapewnienia zgodności z ochrona danych osobowych. skontaktować się poprzez e-mail smsspala@pzps.pl, tel. 44 7101582. Z upoważnioną osobą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

 1. NLO SMS PZPS;
 2. komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji;
 3. komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze;
 4. pozostałe komórki organizacyjne;
 5. wszyscy członkowie personelu NLO SMS PZPS.

NLO SMS PZPS zapewnia również  zgodność postępowania kontrahentów NLO SMS PZPS w Spale z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez NLO SMS PZPS.

Załączniki :