Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

                                   Polityka RODO                                     

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym

Szkole Mistrzostwa Sportowego

Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale

Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO zamieszczamy na stronie szkoły następujące informacje.

 1. Administratorem Państwa – (uczniów/rodziców, uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów, pracowników i kontrahentów ) danych osobowych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego  Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz ;
 2. Administrator wyznaczył osobę, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail smsspala@pzps.pl, tel. 44 7101582. Z upoważnioną osobą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów, pracowników i kontrahentów ) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
 4. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
 7. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 8. Uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom/pracownikom i kontrahentom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

                                   Dokumentacja przetwarzania danych osobowych                                    

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym

Szkole Mistrzostwa Sportowego

Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale

Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym  Szkoła Mistrzostwa Sportowego  Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale .

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Polityki ochrony danych osobowych w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego  Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale , jest Dyrektor NLO SMS PZPS . 

Dyrektor  jest także odpowiedzialny za monitorowanie Polityki i nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych.

Dyrektor wyznaczył osobę  do zapewnienia zgodności z ochrona danych osobowych. skontaktować się poprzez e-mail smsspala@pzps.pl, tel. 44 7101582. Z upoważnioną osobą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

 1. NLO SMS PZPS;
 2. komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji;
 3. komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze;
 4. pozostałe komórki organizacyjne;
 5. wszyscy członkowie personelu NLO SMS PZPS.

NLO SMS PZPS zapewnia również  zgodność postępowania kontrahentów NLO SMS PZPS w Spale z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez NLO SMS PZPS.

Załączniki :