Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca.

                                                                                                                                              Arkadiusz Gołaś

WIZJA SZKOŁY

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  Szkoła  Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej  w Spale  jest miejscem skupiającym młodzież mającą ogromne zamiłowanie i pasję do siatkówki , ukierunkowanym na umożliwienie godzenia zajęć sportowych z zajęciami edukacyjnymi.                                                            Naszym głównym celem jest harmonijny rozwój ducha i ciała, stąd wszystkie działania podejmowane przez szkołę służą jego realizacji. Uczniowie poznają swoje mocne i słabe strony, co jest niezwykle istotne w pracy nad sobą jako sportowcem  i człowiekiem.                                                                                                                        Gwarantuje to wykwalifikowana kadra trenerska i pedagogiczna, która posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, a w swojej pracy posługuje się nowoczesnymi metodami. Jako miejsce bezpieczne, przyjazne i nowoczesne szkoła kształtuje osobowość uczniów i przygotowuje ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych, które są niezbędne człowiekowi XXI wieku do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy.

Nasza szkoła to miejsce, które:

 • Jest nowoczesne i podąża ku nowoczesności,
 • Gwarantuje uzyskiwanie wysokiego poziom sportowego na każdym etapie szkolenia sportowego.
 • Gwarantuje odpowiedni poziom nauczania realizowany poprzez otwartość na wiedzę i umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji,
 • Kształtuje osobowość ucznia,
 • Zapewnia jego wszechstronny rozwój,
 • Jest otwarte na współpracę z rodzicami,
 • Jest bezpieczne i przyjazne,
 • Jest skutecznie zarządzane,
 • Kultywuje tradycje,
 • Uczy myśleć twórczo i praktycznie stosować zdobytą wiedzę,
 • Kształtuje kulturę osobistą i poczucie tolerancji i odpowiedzialności,
 • Wychowuje w duchu patriotycznym w tożsamości ze środowiskiem oraz poszanowaniu tradycji.

MISJA SZKOŁY

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wychowanie młodzieży świadomej dokonywanych wyborów i gotowej reakcji na drodze do właściwego dla niej sukcesu szkolnego i sportowego. „Nie bać się tego, co nowe i odrzucając utarte schematy myśleć niezależnie, poddając swoje przemyślenia i zamierzenia ocenom moralnym, zaś poprzez wielopłaszczyznowe oddziaływania szkoły, w atmosferze wzajemnego zaufania i życzliwości, pomagać młodzieży realizować jej nadzieję i aspiracje”.

 Model absolwenta:

 • Absolwent naszej szkoły jest osobą twórczą, odpowiedzialną, kulturalną, wrażliwą, otwartą na potrzeby innych i samodzielną. Posiada umiejętności, wiedzę i prezentuje postawy w zakresie kompetencji kluczowych.
 • Nabył wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, są dobrze przygotowani do egzaminów zewnętrznych i nauki na wyższym poziomie kształcenia.
 • Posiada umiejętność komunikowania się w języku własnym i obcym, współpracy, doskonalenia, rozsądnego spędzania wolnego czasu.
 • Wyznacza sobie cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji.
 • Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji.
 • Posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania w praktyce wiedzy i umiejętności
 • Zna swoje mocne i słabe strony i jest świadomy swojej wartości.
 • Przyjmuje odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki i szkolenia sportowego
 • Przestrzega norm etycznych, kieruje się w życiu uniwersalnymi wartościami.
 • Ma poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną, jest obywatelem znającym swoje prawa i obowiązki.
 • Szanując przeszłość i patrzy w przyszłość.
 • Dzięki kontaktom z rówieśnikami na zawodach sportowych potrafi określić swoje miejsce w zjednoczonej Europie i świecie .
 • Jest wrażliwy na potrzeby środowiska naturalnego i traktuje je, jako ogólnoludzkie dobro.
 • Kieruje swoim rozwojem sportowym, by osiągnąć „mistrzostwo sportowe” na miarę posiadanego talentu i możliwości.
 • Potrafi dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia i ścieżki zawodowej.
 • Absolwent szkoły reprezentuje kraj w zawodach międzynarodowych, zdobywa medale i rozsławia dobre imię szkoły.

ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI MISJI SZKOŁY

 • podniesienie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;
 • zapewnienie uczniom wszechstronnego, zdrowego i bezpiecznego rozwoju;
 • osiągnięcie sukcesów edukacyjnych i sportowych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości;
 • wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • właściwa współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka z tradycjami, oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie;
 • szkoła jest miejscem pożądanym dla utalentowanej sportowo młodzieży oraz kuźnią osobowości sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
 • aktywna współpraca z rodzicami;
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły;
 • systematyczny i wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej.