Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca.

                                                                                                                                              Arkadiusz Gołaś

WIZJA SZKOŁY

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  Szkoła  Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej  w Spale  jest miejscem skupiającym młodzież mającą ogromne zamiłowanie i pasję do siatkówki , ukierunkowanym na umożliwienie godzenia zajęć sportowych z zajęciami edukacyjnymi.                                                            Naszym głównym celem jest harmonijny rozwój ducha i ciała, stąd wszystkie działania podejmowane przez szkołę służą jego realizacji. Uczniowie poznają swoje mocne i słabe strony, co jest niezwykle istotne w pracy nad sobą jako sportowcem  i człowiekiem.                                                                                                                        Gwarantuje to wykwalifikowana kadra trenerska i pedagogiczna, która posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, a w swojej pracy posługuje się nowoczesnymi metodami. Jako miejsce bezpieczne, przyjazne i nowoczesne szkoła kształtuje osobowość uczniów i przygotowuje ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych, które są niezbędne człowiekowi XXI wieku do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy.

Nasza szkoła to miejsce, które:

 • Jest nowoczesne i podąża ku nowoczesności,
 • Gwarantuje uzyskiwanie wysokiego poziom sportowego na każdym etapie szkolenia sportowego.
 • Gwarantuje odpowiedni poziom nauczania realizowany poprzez otwartość na wiedzę i umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji,
 • Kształtuje osobowość ucznia,
 • Zapewnia jego wszechstronny rozwój,
 • Jest otwarte na współpracę z rodzicami,
 • Jest bezpieczne i przyjazne,
 • Jest skutecznie zarządzane,
 • Kultywuje tradycje,
 • Uczy myśleć twórczo i praktycznie stosować zdobytą wiedzę,
 • Kształtuje kulturę osobistą i poczucie tolerancji i odpowiedzialności,
 • Wychowuje w duchu patriotycznym w tożsamości ze środowiskiem oraz poszanowaniu tradycji.

MISJA SZKOŁY

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wychowanie młodzieży świadomej dokonywanych wyborów i gotowej reakcji na drodze do właściwego dla niej sukcesu szkolnego i sportowego. „Nie bać się tego, co nowe i odrzucając utarte schematy myśleć niezależnie, poddając swoje przemyślenia i zamierzenia ocenom moralnym, zaś poprzez wielopłaszczyznowe oddziaływania szkoły, w atmosferze wzajemnego zaufania i życzliwości, pomagać młodzieży realizować jej nadzieję i aspiracje”.

 Model absolwenta:

 • Absolwent naszej szkoły jest osobą twórczą, odpowiedzialną, kulturalną, wrażliwą, otwartą na potrzeby innych i samodzielną. Posiada umiejętności, wiedzę i prezentuje postawy w zakresie kompetencji kluczowych.
 • Nabył wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, są dobrze przygotowani do egzaminów zewnętrznych i nauki na wyższym poziomie kształcenia.
 • Posiada umiejętność komunikowania się w języku własnym i obcym, współpracy, doskonalenia, rozsądnego spędzania wolnego czasu.
 • Wyznacza sobie cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji.
 • Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji.
 • Posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania w praktyce wiedzy i umiejętności
 • Zna swoje mocne i słabe strony i jest świadomy swojej wartości.
 • Przyjmuje odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki i szkolenia sportowego
 • Przestrzega norm etycznych, kieruje się w życiu uniwersalnymi wartościami.
 • Ma poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną, jest obywatelem znającym swoje prawa i obowiązki.
 • Szanując przeszłość i patrzy w przyszłość.
 • Dzięki kontaktom z rówieśnikami na zawodach sportowych potrafi określić swoje miejsce w zjednoczonej Europie i świecie .
 • Jest wrażliwy na potrzeby środowiska naturalnego i traktuje je, jako ogólnoludzkie dobro.
 • Kieruje swoim rozwojem sportowym, by osiągnąć „mistrzostwo sportowe” na miarę posiadanego talentu i możliwości.
 • Potrafi dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia i ścieżki zawodowej.
 • Absolwent szkoły reprezentuje kraj w zawodach międzynarodowych, zdobywa medale i rozsławia dobre imię szkoły.

ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI MISJI SZKOŁY

 • podniesienie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;
 • zapewnienie uczniom wszechstronnego, zdrowego i bezpiecznego rozwoju;
 • osiągnięcie sukcesów edukacyjnych i sportowych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości;
 • wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • właściwa współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka z tradycjami, oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie;
 • szkoła jest miejscem pożądanym dla utalentowanej sportowo młodzieży oraz kuźnią osobowości sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
 • aktywna współpraca z rodzicami;
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły;
 • systematyczny i wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej.