NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SPALE
Logo szkoły

SZKOŁA - "Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej"

  - rozpoczęła działalność 01.09.1995 r w Rzeszowie. Została powołana z myślą o szkoleniu uzdolnionej siatkarsko młodzieży. Uczniowie szkoły są jednocześnie trzonem reprezentacji Polski kadetów i juniorów. Właścicielem szkoły jest Polski Związek Piłki Siatkowej.
Pierwszym dyrektorem szkoły został Andrzej Grzyb.
Trenerami byli: Edward Sroka, Jan Such, Grzegorz Ryś, Jan Ryś, Marek Bernat, Wojciech Kasza i trener akrobatyki - Wiktor Broński.
Szkoła w Rzeszowie funkcjonowała do 01.09.1999 r. COS Spała
Z w/w dniem szkoła została przeniesiona do Spały i ma swoją siedzibę w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich.
Dyrektorem z ramienia PZPS został Marek Hertel, długoletni zawodnik i trener klasy mistrzowskiej. Od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. Funkcję dyrektora szkoły pełnił Tadeusz Zapart - pracujący w NLO SMS od czasu jej przeniesienia do OPO Spała.
W wyniku konkursu na dyrektora szkoły, ogłoszonego przez PZPS, od września 2012 roku funkcę tę pełni Leon Bartman - dotychcasowy z-ca dyr. do spraw sportowych.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest szkołą niepubliczną o uprawniwniach szkoły publicznej. Dotowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Starostwo Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz sponsorów. Szkoła liczy 32 uczniów w trzech klasach licealnych. Młodzież jest zakwaterowana w hotelu "Olimpijczyk", w pokojach dwuosobowych.  Treningi odbywają się na sali wielofunkcyjnej. Do dyspozycji pozostaje rozległa bazę treningowa i rekreacyjna dostępną w COS - sale treningowe, siłownia, basen, sala odnowy biologicznej itp. (z tej samej bazy korzysta Reprezentacja Polski w czasie  zgrupowań).
Hala sportowa

 Zajęcia lekcyjne odbywają się w salach hotelu "Olimpijczyk" w godzinach dopołudniowych i w niektóre dni  po południu. Ze względu na wyjazdy naszej młodzieży na różne imprezy sportowe, chcąc w pełni zrealizować roczną siatkę godzin, pewna część zajęć odbywa się także w wolne soboty i niedziele. Szkoła realizuje rozrzerzenia z języka angielskiego, biologii i geografii. Drugim obowiązkowym przedmiotem obcym jesy język włoski. Nauczyciele dojeżdżają z Tomaszowa Mazowieckiego.

Basen

Zajęcia sportowe odbywają się raz lub dwa razy dziennie. W ramach szkolenia SMS uczestniczy w rozgrywkach Młodej Ligi oraz II i III Ligi Piłki Siatkowej i  - jako "SMS Spała". Wszyscy przyjęci do SMS-u należą do szerokiej kadry PZPS w danej kategorii wiekowej.

Młodzież kończąca naszą szkołę trafia do najlepszych klubów w Polsce - wielu z nich zostaje powołanych do Reprezentacji Polski już jako seniorzy.


Rekrutacja do NLO SMS PZPS w Spale

Proces rekrutacji do SMS w Spale rozpoczyna się w roku poprzedzającym i składa się z kilku etapów wyłaniania kandydatów:
- Etap pierwszy: start w Turnieju Nadziei Olimpijskich z udziałem 192 zawodników powołanych do kadr wojewódzkich
- Etap drugi: tygodniowe zgrupowanie w Spale dla 32 zawodników wyselekcjonowanych podczas TNO
- Etap trzeci: kilkudniowa konsultacja naborowa dla 16 kandydatów

W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w skład której wchodzą

 1. dyrektor SMS Spała – przewodniczący komisji,
 2. przedstawiciel Pionu Sportu i Szkolenia PZPS – z-ca przewodniczącego komisji,
 3. trener koordynator SMS Spała – członek komisji,
 4. trener SMS Spała - członek komisji,
 5. lekarz SMS Spała – członek komisji,
 6. psycholog SMS Spała - członek komisji.

O przyjęciu do klasy pierwszej NLO SMS PZPS w Spale decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na którą składają się:
  I. punkty za wyniki w nauce w gimnazjim - max 200 pkt;
  II. punkty za możliwości sportowo-fizyczne - max 400 pkt.

Ad I. -
(w oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014 r.)

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS PZPS w Spale, posiadające uprawnienia szkoły publicznej, w kryteriach naboru do szkoły musi uwzględniać coroczne zarządzenia Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych .

Kuratorium ustaliło następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych naukowych osiągnięć kandydatów.

  200 pkt. - to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za wyniki w nauce, w tym:
 1. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (wyniki procentowe przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt),
 2. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną (j. angielski, matematyka i wyższa z ocen - biologia lub geografia)oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
  1. Oceny
   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   1. 15 punktów - ocena celujący
   2. 13 punktów - ocena bardzo dobry
   3. 11 punktów - ocena dobry
   4. 7 punktów - ocena dostateczny
   5. 2 punkty - ocena dopuszczający
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
  3. Inne szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum;
   Sposób przeliczania na punkty
   1. uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):
    1. jeden tytuł - 11 punktów,
    2. dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty,
   2. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):
    1. w jednym konkursie - 5 punktów,
    2. w dwóch i więcej konkursach - dodatkowo 2 punkty,
   3. zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):
    1. w jednej dyscyplinie - 5 punktów,
    2. dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,
     albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) - 2 punkty,
   4. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym - 3 punkty,
   5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 3 punkty.

Ad II.

W związku z celami i zadaniami szkoły wyznaczonymi przez organ założycielski czyli Polski Związek Piłki Siatkowej, nabór do NLO SMS PZPS w Spale oparty jest o dodatkowe kryteria:


  sumę punktów pochodzących z oceny cech:
 1. fizycznych - 100 pkt.
 2. motorycznych - 100 pkt.
 3. technicznych (piłka siatkowa) - 150 pkt.
 4. psychologicznych - 50 pkt.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia kandydata do klasy I jest także uzyskanie pozytywnego wyniku w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.

Ilość miejsc w klasie I do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale jest corocznie uzależniona od wysokości subwencji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dany rok oraz uzupełnienia stanu osobowego do ustalonej liczby osób.Powrót do strony wyjściowej   POWRÓT   Powrót góra
  ® SMS SPAŁA 2006