ZASADY REKRUTACJI

do I klasy NLO  SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ w SPALE

na rok szkolny 2020/21

 

               Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS PZPS w Spale, posiadające uprawnienia szkoły publicznej, w sprawie terminów i zasad rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych jest zobligowane do przestrzegania rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeń właściwego Kuratora Oświaty.

               Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz.Ust. z dn. 11 września 2019 r. Poz. 1737),  określił zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ośmioklasisty oraz osiągnięć uzyskanych w  konkursach wiedzy i zawodach sportowych.

               W związku z celami i zadaniami szkoły wyznaczonymi przez organ założycielski (PZPS), kandydatowi przyznaje się dodatkowe punkty za :

-   warunki fizyczne ( wzrost)                            max- 100 pkt

-  cechy motorycznych                                      max- 100 pkt

-  wyszkolenie techniczne / piłka siatkowa/          max -150 pkt

-  wyniki testu psychologicznego                       max -  50 pkt

                 Warunkiem niezbędnym przyjęcia kandydata do klasy I jest także uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.

                O przyjęciu do klasy pierwszej  NLO SMS PZPS w Spale decyduje suma punktów uzyskanych  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

                 W przypadku braku możliwości przeprowadzenia z powodu panującej pandemii wirusa COVID-19 w/w testów uzupełniających, w procesie rekrutacji uczniów do specjalizacji piłka siatkowa halowa, uwzględnione zostaną rekomendacje trenerów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, prowadzących kadrę narodową U-16 ( chłopcy urodzeni w 2005 r.)

                                                                                                                                                                                                               Dyrekcja NLO SMS PZPS w Spale

 

Poniżej zasady punktacji:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf