Zarządzenie

Dyrektora NLO SMS PZPS w Spale z dnia 07.maja 2019 r.             
 w sprawie terminu składania dokumentów i terminów rekrutacji oraz  zasad i kryteriów naboru do NLO SMS PZPS w Spale

na rok szkolny  2019/2020

 

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w NLO SMS PZPS w Spale
  na rok szkolny 2019/2020

 

1)  składanie podania  do NLO SMS PZPS w Spale

-   do 15 czerwca 2019 r. ( do pobrania na stronie szkoły- www.smsspala.pl )

 

2)  składania kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, potwierdzonej przez dyrektora szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty przez kandydatów do NLO SMS PZPS w Spale

-  do 25 czerwca 2019 r. do godz. 1300

 

 1. Ustala się następujący termin ogłoszenia listy przyjętych do NLO SMS PZPS w Spale:

             

  - lista ostateczna 25 lipca 2019 r.  do godz. 1300

 

ZASADY REKRUTACJI do NLO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SPALE

       

        Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS PZPS w Spale, posiadające uprawnienia szkoły publicznej,
w kryteriach naboru kieruje się corocznym  zarządzeniem  Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji uczniów do szkół  ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem specyfiki szkoły. Kuratorium ustaliło następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć  edukacyjnych
oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki   
w gimnazjum/szkole podstawowej (– dalej SP), a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 

 1. 200 pkt. – to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym
  za wyniki w nauce, w tym:

 

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum /SP/ (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
 2. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/SP z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum /SP.

 

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1)   15 punktów - ocena celujący

2)   13 punktów - ocena bardzo dobry

3)   11 punktów - ocena dobry

4)     7  punktów - ocena dostateczny

5)     2  punkty - ocena dopuszczający

 

        III.   Świadectwo ukończenia gimnazjum /SP z wyróżnieniem7 punktów

 

 1. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia , umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły;

1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty :

 1. a)    jeden tytuł – 11 punktów,
 2. b)    dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,

2)  zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim ;

 1. a)    w jednym konkursie – 5 punktów,
 2. b)   w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,

3)  zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim ;

 1. a)    w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
 2. b)   dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,

albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca
w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym  – 2 punkty,

4)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego –  3 punkty.

 

         Z uwagi na cele i zadania szkoły wyznaczone przez organ założycielski, do sumy punktów uzyskanych na podstawie powyżej określonych zasad przeliczania, dolicza się dodatkowo punkty uzyskane przez kandydata do SMS PZPS na podstawie następujących kryteriów:

 • ocena umiejętności technicznych(piłka siatkowa) - maksymalnie - 150 pkt.
 • wyniki testów motorycznych  - 100 pkt.
 • ocena warunków fizycznych   - 100 pkt.
 • predyspozycje psychologiczne  -   50 pkt.

     

          Proces  wyłaniania kandydatów do pierwszej klasy NLO SMS PZPS w Spale rozpoczyna się w roku poprzedzającym i składa się z kilku etapów :

-  Etap pierwszy : coroczny Turniej Nadziei  Olimpijskich

-  Etap drugi : tygodniowe zgrupowanie w Spale dla 32 zawodników wyselekcjonowanych podczas TNO

-  Etap trzeci :  konsultacja naborowa dla wstępnie wytypowanych  kandydatów

 

           W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną
w skład której wchodzą:

 • dyrektor SMS Spała  – przewodniczący
 • przedstawiciel Pionu Sportu i Szkolenia PZPS   – z-ca przewodniczącego
 • trener Główny SMS Spała – członek
 • trener SMS Spała - członek
 • lekarz SMS Spała – członek
 • psycholog SMS Spała - członek

            O przyjęciu  do klas pierwszych  NLO SMS PZPS w Spale decyduje suma punktów uzyskanych     
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia kandydata do klasy I jest uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku
w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.

 

 

                                                                                              Dyrektor NLO SMS PZPS w Spale

                                                                                               mgr Leon Bartman